image here

COLLECTOR OFFICE, PUNE

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे

image here

वेबसाईट नकाशा | English


image here
image here
image here
image here
image here

शाखांचे कामकाज

जिल्हा महसूल प्रशासनाचे मुख्य जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी असून ते जिल्ह्यातील इतर शासकीय विभागाचे समन्वय अधिकारी म्हणून देखील काम पहात असतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये अनेक शाखा/विभाग असून अशा शाखा/विभागांवर प्रमुख म्हणून तहसिलदार/उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिका-याचे नियंत्रण असते.

अप्पर जिल्हाधिकारी हे जिल्हाधिकारी यांना असण्या-या अधिकाराचा वापर करून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील काही शाखा/विभाग याच्यावर नियंत्रण ठेवत असतात.

 • कर्मचा-यांचे सेवा पुस्तक अद्यावत ठेवणे.
 • स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी निवृत्तीवेतन,वाहन भाडे सवलत,आर्थिक मदत व वैद्यकीय मदत देणे.
 • कर्मचा-यांचे वैद्यकीय परतावा बील अदा करणे.
 • जिल्हा कोषागार कार्यालयातील मुद्रकांची विहीत मुदतीत तपासणी करणे.
 • कर्मचा-यांचे प्रवास भत्ता देयक अदा करणे.
 • जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी सुविधा केंद्रांचे लेखे अद्यावत ठेवणे.
 • नैसर्गिक आपत्तीसाठी प्राप्त होणारे धनादेश शासकीय खात्यात जमा करणे.
 • रजा मंजूर करणे.
 • निवृत्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी ना-देयक दाखला,विभागीय चौकशी नसलेचा दाखला देणे.
 • अकृषिक परवानगी देणे.
 • महसूल विभागातील लिपीक,शिपाई यांची नेमणूक करणे.
 • महसूल विभागातील लिपीक व अन्य कर्मचा-यांच्या विहीत मुदतीनंतर बदल्या करणे.
 • महसूल विभागातील सर्व कर्मचा-यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
 • वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या कर्मच्या-यांना कायमपणाचे फायदे देणे.
 • पात्र वर्ग 3 व वर्ग 4 च्या कर्मच्या-यांना आगाऊ वेतन वाढ मंजूर करणे.
 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेचे काम पाहणे.
 • माजी सैनिक,सहकारी गृह निर्माण संस्था,शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक प्रयोजनासाठी शासकीय जमीन प्रदान करणे.
 • नगर भूमापन क्षेत्रातील जमीनींचे नगर भुमापनाचे आदेश काढणे.
 • महसूल कायद्यातील निरनिराळ्या तरतूदींची अंमलबजावणी करणे.
 • शासकीय थकबाकीच्या वसूलीचा मासिक आढावा घेणे.
 • पीक पाणी अहवालाचे काम करणे.
 • वाड्यांचे महसूली गावात रुपांतर करणेबाबतचे काम करणे.
 • अंतर्गत लेखा परिक्षण पथकाने काढलेल्या लेखा परिच्छदांचा निपटारा करणे.
 • वार्षिक जमाबंदी तसेच तहसिल कार्यालयांची वार्षिक तपासणी करणे.
 • तहसिल मधील सजाची पुनर्रचना करण्याचे काम करणे.
 • शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर/नियमबद्ध करणेबाबतची कार्यवाही करणे.
 • कोर्ट ऑफ वॉर्डस चे काम करणे.
 • जिल्हयातील कायदा व सुव्यवस्था पाहणे.
 • नैसर्गिक आपत्ती,आपत्कालीन व्यवस्थेचे काम पहाणे.
 • शस्त्र परवाना देणे.
 • स्वातंत्र्य सैनिक यांना आर्थिक मदत करणे.
 • टॅंकर व्दारा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
 • रोजगार हमी योजनेची कामे पुर्ण करणे.
 • टंचाई क्षेत्रातील कामे करणे.
 • मस्टर असिस्टंटची नेमणूक करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
 • टंचाई क्षेत्रातील जनावरांसाठी चारा पुरविणे.
 • रोजगार हमी योजनेची कामे करणा-या एजन्सीला अनुदान मंजूर करणे.
 • रोजगार हमी योजनेमध्ये गैरप्रकार आढळून आल्यास संबंधीतांवर कार्यवाही करणे.
 • लोकसभा,विधानसभा सार्वजनिक निवडणूकीचे काम पाहणे.
 • लोकसभा,विधानसभा पोटनिवडणूकीचे काम पाहणे.
 • स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे काम पाहणे.
 • सहकारी साखर कारखाने,सहकारी बँका,दुध संघ यांच्या निवडणूकीचे काम पाहणे.
 • जिल्हापरिषद,पंचायत समित्या,ग्रामपंचायत निवडणूकीचे काम पाहणे.
 • मतदार यादी तयार करणे व तिचे पुनर्निरिक्षण करणे.
 • मतदार याद्यांचे संगणकीकरण करणे.
 • सर्व्हिस व्होटर्सची यादी तयार करणे.
 • सार्वजनिक निवडणूकीसाठी येणा-या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
 • निवडणूकीसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री सुस्थितीत ठेवणे.
 • मुंबई करमणूक कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे.
 • करमणूक कर,उपकराची वसुली करणे.
 • सिनेमा गृह,व्हिडिओ थिएटर,डिश अ‍ॅन्टीना,व्हिडिओ गेम्स इत्यादी करमणूकींच्या माध्यमांवर नियंत्रण ठेवुन वसुली करणे.
 • सर्व करमणूक कर निरिक्षक यांचेवर नियंत्रण ठेवणे.
 • जिल्हाधिकारी/अप्पर जिल्हाधिकारी यांचेकडे दाखल झालेल्या अपिलाचे काम पाहणे.
 • फेरफार नोंदीचा आढावा घेणे.
 • खाते पुस्तिका देणे.
 • वतन अ‍ॅबोलीशन अ‍क्टची अंमलबजावणी करणे.
 • गावठाण विस्तार योजनेचे काम पहाणे.
 • वाळू लिलावाची प्रक्रिया पार पाडणे.
 • लिलावाची रक्कम वसूल करणे.
 • विनापरवाना गौण खनिज उत्खननास आळा घालणे


image here image here image here image here image here image here image here image here image here image here