image here

COLLECTOR OFFICE, PUNE

जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे

image here

वेबसाईट नकाशा | English


image here

पुरवठा शाखा

पुरवठा शाखा

जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालय, पुणे यांचे कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात पुणे जिल्ह्यातील 13 तालुक्यांचा समावेश होतो. सदर तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांना विविध योजनांचे धान्य स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत मुदतीत पुरविणेचे कामकाज प्रथम प्राधान्याने करणेत येते. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अधिकृत शिधावाटप / रास्तभाव दुकानांतून जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा सुरळीत ठेवणेचे प्रमुख कार्य जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचेमार्फत करणेत येते. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे विभागामार्फत देणेत येणा-या आदेशाप्रमाणे व या विभागामार्फत ठरवून दिलेल्या कालमर्यादा यांचे पालन करणेची जबाबदारी हे कार्यालय व त्यातील संरचनेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचे साखळीमार्फत जनतेला विहित केलेल्या कालमर्यादेत सेवा पुरविण्याची जबाबदारी पार पाडत असते. या कार्यालयामध्ये प्रशासनाने सुधारण्याच्या प्रक्रियेच्या पारदर्शकता व प्रतिसादशीलता या तत्वाच्या पार्शभूमीवर “ नागरीकांची सनद ” प्रसिद्ध करणेत आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतंर्गत जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा वाजवी दरात करणे, ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण वेळीच करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

कार्यालयाची कार्य व कर्तव्ये

1. जिल्हा स्तर :- जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे नियंत्रणाखाली जिल्हा पुरवठा विभागाचे कामकाज जिल्हा पुरवठा अधिकारी व त्याचे अधिपत्याखालील अधिकारी / कर्मचारी हे सर्व तालुक्यातील पुरवठा विषयक कामकाजावर नियंत्रण ठेवून एकत्रित अहवाल शासनास सादर करणेचे कामकाज तसेच शासन व तालुक्यातील कामकाजाबाबत समन्वय साधणेचे कामकाज केले जाते.

2. तालुका स्तर :- तहसिलदार हे त्यांचे नियंत्रणाखाली पुरवठा विभागाचे पुरवठा विषयक कामकाजावर नियंत्रण ठेवणेचे काम करतात.

3. स्वस्तधान्य परवाना नुतणीकरण करणे :- स्वस्तधान्य परवना नुतणीकरण करणेचे अधिकार विहित केलेल्या कालावधीत परवाना धारकाने परवाना नुतणीकरण फी चलनाने भरलेली असलेस जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना देणेत आले आहेत.

4. नवीन केरोसीन परवाना देणे :- किरकोळ केरोसीन परवना नुतणीकरण करणेचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना आहेत.

5. किरकोळ केरोसीन परवना नुतणीकरण :- किरकोळ केरोसीन परवाना नुतणीकरण करणेचे अधिकारी हे संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार यांना मुदतीत परवाना नुतणीकरण “फी“ चलनाने भरून घेऊन दिलेले आहेत.

जीवनावश्यक वस्तूंची अनुज्ञेयता

शिधावस्तुचे नांव परिमाण
गहू पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे 1) अंत्योदय - दरमहा 20 किलो धान्य गहू रूपये 2 प्रति किलो. 2) बिगर अंत्योदय - दरमहा गहू 20 किलो रूपये 5 प्रति किलो या दराने
तांदूळ 1) अंत्योदय - दरमहा 15 किलो धान्य तांदूळ रूपये 3 या दराने. 2) बिगर अंत्योदय दरमहा 15 किलो तांदूळ रूपये 6 या दराने याकामी अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंमलात आलेला असून सदर कायद्याची अंमलबजावणी दि. 1 फेब्रुवारी 2014 पासून सुरू झालेली आहे. केशरी शिधापत्रिका कुटुंबाना दरमहा 35 किलो धान्य, गहू व तांदूळ मिळून गहू रूपये 7.20 प्रति किलो या दराने व तांदूळ रूपये 9.30 या दराने देणेत येते शुभ्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे धान्य पुरवठयातून वगळण्यात आली आहे
साखर दरमहा दर माणसी 500 ग्रॅम प्रति किलो रू. 13.50 या दरने *केशरी व शुभ्र शिधापत्रिकाधारकांना साखर वितरित करण्यात येत नाही.
चनाडाळ/तुरडाळ दरमहा प्रतिकार्ड 1 किलोग्रॅम प्रति किलो रू. 55.00 या दराने
खाद्यतेल दरमहा प्रतिकार्ड 1 लिटर रू. 30.00 या दराने.

दरमहा 7 तारखेस अन्न दिवस साजरा करणेत येतो. सदर दिवशी सर्व केंद्रीय अन्नपुर्णा योजनेच्या लाभार्थ्यांना धान्य वाटप करणेत येते.

दिनांक 15 मार्च रोजी जागतिक ग्राहक दिन साजरा कण्यात येतो.

दिनांक 24 डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा करण्यात येतो.

नागरिकांची सनद
आधार डेटा एन्ट्री रिपोर्ट ऑगस्ट २०१५
केरोसिन नियतन ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०१५
गॅस सिलिंडर अनुदान समर्पित करणे
प्रेस नोट
केरोसिन नियतन एप्रिल २०१६

केरोसिन नियतन

महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे फेब्रुवारी २०१६ दर्शवा
माहे मार्च २०१६ दर्शवा
माहे एप्रिल २०१६ दर्शवा
माहे मे २०१६ दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा

केरोसिन वाटप

महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा
महिना माहिती दर्शवा
माहे जून २०१६ दर्शवा