गाव नमुना सात जिल्हा गांव तालुका
Enter Survey No.
Select Survey No.        
Updated upto : 26/07/2015
भोगवटदाराचे नांव
लागवडी योग्य क्षेत्र हे. आर.चौ.मी.
एकूण
पोटखराब(लागवडी अयोग्य)
वर्ग (ब) वर्ग (अ)
एकूण
आकारणी जूडी किंवा विशेष आकारणी
कुळाचे नांव
सीमा आणि भूमापन चिन्हे गाव नमुना बारा पिकांची नोंदवही [महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख नोंदवहया (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे ) नियम, 1971 यातील नियम 29]

वर्ष

हंगाम
पिकाखालील क्षेत्रांचा तपशील
लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेली जमीन
जल सिंचनाचे साधन
शेरा
मिश्र पिका खालील क्षेत्र
निर्भेळ पिकाखालील क्षेत्र
मिश्रणाचा संकेत क्रमांक
घटक पिके व प्रत्येका खालील क्षेत्र
पिकाचे नाव
जल सिंचित
अजल सिंचित
स्वरुप
क्षेत्र
जल सिंचित
अजल सिंचित
पिकाचे नाव जल सिंचित अजल सिंचित
गट क्रमांक गट क्रमांकाचा उपविभाग भूधारणा पध्दती
क्षेत्र पो.ख. आकार शेताचे स्थानिक नांव आणि पै. फे.फा. खाते क्रमांक
गाव नमुना सात Disclaimer : Information provided on this site is for informational purpose only, and is not intended for any Government / Legal purposes. अधिकार अभिलेख पत्रक (महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे नियम , 1972 यातील नियम 3,5,6 आणि 7) जिल्हा तालुका गांव