image here

image here
image here

अभियानांतर्गत तालुकानिहाय निवडलेली गावे

निवडलेल्या गावांची यादी - तालुका आंबेगाव


वडगावपीर मांदळेवाडी लोणी धामणी
पहाडदरा शिरदाळे खडकवाडी रानमळा
गावडेवाडी ढाकाळे भागडी
एकूण-11

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-बारामती


खराडेवाडी गाडीखेल साबळेवाडी शिर्सुफळ
वढाणे भोंडवेवाडी पानसरेवाडी बाबुर्डी
तरडोली मुर्टी जोगवडी काहाटी
काळखैरेवाडी दंडवाडी चांदगुडेवाडी/ खंडूखैरेवाडी पारवडी
एकूण-16

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-भोर


गुहिणी महुडे बु. पसुरे कांबरे खेबा
करंदी खेबा वागजवाडी भोंगवली ससेवाडी
मोरवाडी पेंजळवाडी शिंदेवाडी वेळू
एकूण-12

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका- दौंड


हिंगणीगाडा वासुंदे रोटी कुसेगाव
जिरेगाव कौठडी नंदादेवी स्वामी चिंचोली
पांढरेवाडी खडकी दापोडी यवत
भरतगाव बोरीऐंदी डाळींब ताम्हणवाडी
देऊळगावगाडा पडवी वाखारी खोर
भांडगाव एकूण-21

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-हवेली


वळती वडकी घेरा सिंहगड खामगाव मावळ
कल्याण गोगलवाडी आर्वी आगळंबे
अहिरे बकोरी वाडेबोल्हाई रहाटावडे
सिरसवाडी हिंगणगाव वडगावशिंदे शिंदेवाडी
डोंगरगाव आष्टापूर एकूण-18

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-इंदापूर


निमगाव केतकी व्याहळी म्हसोबाचीवाडी लाकडी
कळस थोरातवाडी लामजेवाडी चाकाटी
निरगुडे कौठाळी कडबनवाडी बिरंगुडी
कचरवाडी (नि.) वायसेवाडी पोंदकुलवाडी एकूण-15

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-जुन्नर


शिंदेवाडी नळावणे पेमदरा गुळुंचवाडी
बांगरवाडी गुंजाळवाडी रानमळा संतवाडी
कोळवाडी पादीरवाडी उंचखडक आणे
राजूरी आळे आनंदवाडी एकूण-15

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-खेड


वाफगांव चिंचबाईवाडी जउळके बु. कन्हेरसर
वाळद वाडा टोकावडे कुडे बु.
नायफड खरोशी आव्हाट आंबोली
गडद वाशेरे औदर एकूण-15

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-मावळ


डोंगरगाव कुसगाव बु. औंढे खु. औंढोली
कार्ला दहिवली वाकसाई शिलाटणे
मुंढावरे वळक लोहगड आजीवली
बेबडओहोळ सदुंबरे डोणे एकूण-15

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-मुळशी


मुकईवाडी बोतरवाडी टेमघर मोसे खु.
धडवली साईव खु. तव डावजे
माले मांदेडे विसाघर जांभुळणे
देवघर एकूण-13

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-पुरंदर


दिवे सोनोरी पानवडी वाल्हा
नावळी पिंगोरी साकुर्डे वाळूंज
गुळंचे एखतपूर सटलवाडी काळदरी
देवडी हिवरे मांढर टेकवडी
नवलेवाडी परिंचे तक्रारवाडी शिवरी
पांडेश्वर सिंगापुर एकूण-22

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-शिरूर


जांबूत करंदी धामारी हिवरे
पाबळ मिडगुलवाडी केंदूर चिंचोली
लाखेवाडी कान्हूर मेसाई सविंदणे शास्ताबाद
खैरेवाडी खैरेनगर करडे सोनेसांगवी
एकूण-16

निवडलेल्या गावांची यादी तालुका-वेल्हा


वांगणी उरोती लव्ही खु. पिंपरी
शेणवड रांजणे माणगाव वडघर
कसेडी टेकपोळे कोशिमघर एकूण-11